Yayın Politikamız

Sermaye sınıfı ve desteklediği politikalar, özellikle işçi sınıfının tüm kurumsal araçlarını aşındıran zayıflatan neoliberal dönemde, toplumun ezilen kesimlerinin kendi kendilerini ifade etme ve temsil etme haklarını sınıfsal, ideolojik, siyasal, sosyal, kültürel engeller üzerinden kullanılamaz hale getirdi. Türkiye’de bu durum özellikle doksanlardan itibaren güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, işçiyi koruyan yasal kurumsal düzenlemelerin uygulanmaz hale gelmesi ve sendikal hareketin itibarsızlaşmasıyla kol kola yürüdü. İşçi hareketi pek çok yerde ama özellikle ana akım medya kanallarında görünmez hale geldi. Sermaye medyası işçilerin hayatları, mücadeleleri, davaları yokmuş gibi davrandıkça kamuoyu da bunları yok sayıyor.

Oysa ülkemizde özellikle son yirmi yılda hızlı bir işçileşme süreci yaşanıyor. Sadece büyük kentlerde değil Anadolu’nun orta boy kentlerinin kenarında bile dünya üretim ağlarıyla bütünleşik sanayi bölgeleri var. Küresel sistemdeki iktisadi durgunluğun ülkemize giderek daha fazla yansımasıyla buralarda artan oranda bir direnme eğilimi şekilleniyor. Metal Fırtına gibi daha büyük toplumsal direnişleri mayalayan bu direnişler medya tarafından görünmez kılındıkça, toplumun geniş kesimlerinin de işçi hareketindeki kabarışlarla bağ kurması zorlaşıyor.

Umut Sen’in medya organizasyonu elindeki tüm olanakları seferber ederek, özellikle gelişen yeni medya olanaklarını kullanarak kamuoyuyla işçi hareketi arasındaki bağı herhangi bir sendikal bürokrasinin dolayımından geçirmeden kurmayı amaçlamaktadır. İşçinin direnişini, davasını genel kamuoyuna taşımaktır. Bunun yanı sıra sermaye sınıfının ve devletin işçileri bölmeye, birbirlerine karşı kışkırtmaya yönelik her çabasına karşı da doğru ve sağlıklı sınıf yanlısı bilginin yayılmasına çalışacağız. İşçilerin eyleminin kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmasına karşı mücadele edeceğiz.

Bu anlayış ve Umut-Sen ilkeleri ışığında yayın politikamız işçilerin kendi eylemlerinin ve sesinin geniş kitlelere herhangi bir dolayımdan geçmeden ulaşması, işçiler arasında dayanışma, kardeşlik ve mücadele eğiliminin gelişmesi, işçilerin sendikaları üzerindeki demokratik kontrolünün artması ve örgütsüz iş yerlerinde işçi örgütlülüğünün kurumsallaşması amaçlarını kolaylaştırmak üzere kurgulanır. Bu doğrultuda Umut-Sen yeni medya olanaklarına özellikle önem vererek bilgi ve fikirlerin işçiler arasında ve işçi hareketiyle kamuoyu arasında yayılmasını kolaylaştırmayı üstlenir. Umut-Sen hiçbir durumda işçiler yerine ya da adına konuşmaz ve Umut-Sen’in yayın faaliyetinin hiçbir unsuru Umut-Sen ilkelerine çelişir bir biçimde hayata geçirilemez.