Umut-Sen’in İşleyişi

ÖRGÜTSEL YAPI 

Umut-Sen birimleri ve işleyiş yapısı aşağıdaki gibidir.

Örgütlenme Kolektifi

Umut-Sen’de faaliyet yürütenler, faaliyetin nitelik ve ihtiyaçları uyarınca ve aralarında herhangi bir hiyerarşi bulunmaksızın aşağıdaki formlardan biri altında örgütlenirler.

Havza, Alan vb. Örgütlenme Çalışma Grubu

Sendika: Örgütlenme faaliyeti yürütülen alanda işçilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sendika kurulabilir veya var olan sendikalardan birisi içerisinde faaliyet yürütülebilir. Her iki durumda da muhatap birim Umut-Sen komite ve konseyleridir.

Havza: İhtiyaç ve olanak olan üretim havzalarında örgütlenme birimi oluşturulabilir veya temsilcilik açılabilir. Havzalarda oluşturulacak işçi meclisleri muhatap birimlerdir.

Alan Örgütlenmeleri: Kamu çalışanları, “free lence” veya “part-time” çalışanlar, beyaz yakalı işçiler vesaire alanlarda var olan sendikaların içerisinde, yeni bir sendika kurmak üzere veya fiili biçimler altında örgütlenme çalışmaları yürütülebilir. Her alan çalışması muhatap birim olarak kendi meclisini oluşturur.

İşyeri Örgütlenmeleri: Tekil iş yerinde yürütülen örgütlenme faaliyetinde –herhangi bir sendika dâhilinde olsun veya olmasın- muhatap birim işyerindeki işçi komite ve konseyleridir.

Yukarıda sıralanan her örgütlenme birimleri dâhilinde kurulacak meclis, komite ve konseyler, “Umut-Sen İlkeler Metni”nde ortaya konan temel ilkeler çerçevesinde, özerk ve demokratik yapılar olarak işlerler.

Komite, konsey ve meclisler işçilerden oluşur. İşçi olmadığı halde o örgütlenmenin kolaylaştırıcılığı işlevini gören Umut-Sen örgütlenme sorumluları da bu yapıların üyeleridirler.

Direniş Dayanışma Çalışma Grubu

Umut-Sen’in kadroları ya da ilişkileri üzerinden gelişmeyen kendiliğinden ve/veya değişik politik sendikal grup yada odaklarca geliştirilen  örgütlenme, direniş, eylem ve grevlerle etkin bir lojistik ve direniş dayanışma odağı haline gelmek amacıyla faaliyet yürütür.

Bireysel hak arama, birlik halinde hak arama, işçi meclisleri etrafında iş yeri örgütlenmesi ya da sektörel örgütlenme, doğrudan işyerinde sendika örgütlenmesi, üretimi durdurma, işgal, işten atılmalar sonrası direniş, iş yeri, sektör ya da genel düzeyde taciz, ayrımcılık, mobbing vb. karşı mücadele, işçilerin hak ve özgürlükleri ile ilgili kampanyalar, grev ve genel grevlere hazırlığı ve dayanışmayı kapsar.

Hukuk Kolektifi

Örgütlenme faaliyeti sırasında ortaya çıkan hukuki ihtiyaçlara cevap vermekle ve ihtiyaç dâhilinde “İşçi Hakları Eğitimi” düzenlemekle görevlidir.

Mali İşler Kolektifi

Örgütlenme faaliyetinin gerektirdiği mali altyapıyı oluşturmak üzere her türden mali projeyi oluşturmak ve yürütmekle görevlidir. Aidatların toplanması da bu birim üzerinden gerçekleşir.

Yayın Kolektifi

Örgütlenme faaliyetini güçlendirecek propaganda araçlarının işletilmesi (websitesi, sosyal medya, teknik materyaller vs.), eğitim çalışmalarının örgütlenmesi ve Umut-Sen’in kurumsal ilişkilerin yönetilmesi ile görevlidir.

Propaganda ve Eğitim Çalışma Grubu

Bu çalışma grubunun görevleri aşağıda ifade edilmiştir.

 • Umut-Sen’in tanıtımı odaklı eğitim faaliyetlerini (seminerler, film gösterimleri, okuma grupları vs.) düzenler.
 • Çeşitli temalarda eğitim materyalleri içerikleri oluşturur.
 • Emek alanıyla ilgili gündeme dair ve direnişler özelinde röportajlar gerçekleştirir.
 • Öncelikli temalar, havzalar, sektörlerde araştırma faaliyetleri yürütür.
 • Emek alanında çıkan haberleri Umut-Sen yaklaşımını yansıtan görüşlerle birlikte haberleştirir.
 • Umut-Sen kolektifinin ortak yazılarını hazırlar.
 • Umut-Sen portalı için her yazı ve çevirinin editörlüğünü yapar.

Çeviri Çalışma Grubu

Emek alanına ilişkin uluslararası tartışmaları takip ederek çevirisi yapılacak metinleri belirler ve çevirileri gerçekleştirir.

Teknik Hazırlık Çalışma Grubu

Afiş, video, bildiri, broşür vb. her tür propaganda materyalini hazırlanmak ve portalın teknik ihtiyaçlarını gidermek ile görevlidir.

İletişim ve Kurumsal İlişkiler Çalışma Grubu

Bu çalışma grubunun görevleri aşağıda ifade edilmiştir.

 • Sosyal medya hesaplarının kullanımına ilişkin yaklaşım geliştirir ve hesapları yönetir.
 • Sosyal medya kullanımına ilişkin eğitim faaliyetleri organize ederek Umut-Sen’deki her bir kişinin bu alanda yetkinliğini artırır.
 • İhtiyaca göre sektörel (örn:metal) ve sendikal alanla ilgili yeni sayfaların açılması ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlar.
 • İSİG, iş cinayetleri almanağı gibi çalışmaları  takip eder ve bu çalışmalara Umut-Sen’i temsilen etkin bir biçimde katılır.

İŞLEYİŞ

Yukarıda sayılan kolektifler kendi iç işleyişleri ile ilgili iki haftada bir kez toplanır. Gelecek dönem planlamasını ve görevlendirmeleri yapar.

Kolektiflerin koordinatörleri iki haftada bir kez toplanır. Kolektifler arası bilgi aktarımını sağlar.

Umut-Sen Meclisi iki ayda bir kez toplanır. Bu toplantının amacı kolektiflerde ortaya çıkan sorun, gelişme ve ihtiyaçlar hakkında ortak akılla çözüm üretmektir. Toplantı gündeminin oluşturulmasından bir önceki ayın toplantısında belirlenen bir kişi sorumlu olur. Toplantının gündemi kolektiflerden gelecek öneriler doğrultusunda ve toplantıdan en az 2 gün önce duyurulmak üzere oluşturulur.


Aşağıdaki bağlantıdan kolektiflerimizin işleyişi ile ilgili hazırladığımız ayrıntılı sunuma ulaşabilirsiniz:

https://prezi.com/view/RvU3iI3KXNH2HfuHI6ky/