Umut-Sen’in İşleyişi

ÖRGÜTSEL YAPI 

Umut-Sen birimleri ve işleyiş yapısı aşağıdaki gibidir.

Üyeler:

Umut-Sen’in ilkeleri ve işleyişini kabul etmiş herkes Umut-Sen üyesi
olabilir. Her üye, bir Umut-Sen kolektifinde görev alabileceği gibi birden
çok kolektifte de çalışabilir. Hiçbir kolektifte çalışmayan üyeler de
kolektiflerin gündemleriyle duyurulan toplantıları ve bütün üyelere açık
toplantılara katılır.

Bütün üyeler, Umut-Sen’in ideolojik-politik-örgütsel tartışmalarını en
azından takip etmekle sorumludur ve bu tartışmalara katılma hakkına
sahiptir. Bu hak, üye olmak dışında herhangi bir başka şarta
bağlanamaz.

Bütün üyeler, ilgili organ tarafından belirlenen aidat miktarını ilgili birime
iletmekle sorumludur.

Umut-Sen Meclisi:

Umut-Sen Meclisi, Umut-Sen’in en yetkili karar organıdır. Bütün UmutSen üyelerinden oluşur. Umut-Sen Meclisi, iki ayda bir Koordinasyon’un
belirlediği gündemler ve aktüel siyasi gündemi konuşmak ve tartışmak
üzere Koordinasyon’un çağrısıyla toplanır.

Bu toplantılar neticesinde güncel siyasete dair imkanlar ve eksikliklerin,
bir sonraki döneme dair konumlanış ve taktiklerin belirlenmesi ve
kolektiflerde ortaya çıkan sorunlar ve gelişmeler konusunda ortak akılla
çözüm üretilmesi ve katkı sunulması hedeflenir. Ayrıca gerekli görüldüğü
takdirde ek toplantı oturumları da planlanır.

Umut-Sen Meclis toplantılarının yapılacağı tarih en az 1 hafta önceden
bütün üyelere bildirilir. Bu bildirim aynı zamanda Meclis toplantılarında
konuşulmak üzere gündem önerilerine de davet niteliğindedir.

Umut-Sen Yerel Meclisleri:

Umut-Sen Yerel Meclisleri, aynı il/ilçe/havza/semt vb. alanlarda bir
arada bulunan bütün Umut-Sen üyeleri tarafından oluşturulan meclistir.
Umut-Sen Yerel Meclisleri en az ayda 1 olmak üzere, o yerelde bulunan
üyelerin uygun gördüğü ölçüde düzenli aralıklarla toplanır. Bu toplantıları
hangi üyenin organize edeceği, son yapılan toplantıda kararlaştırılır.

Söz konusu yereldeki Umut-Sen çalışmalarının imkanları ve eksiklikleri,
varsa çalışma kolektiflerinin rapor ve gündemleri, dönemsel programın
tartışılması ve önceki toplantılarda planlanan işlerin takibi Umut-Sen
Yerel Meclis’inin toplantı ve çalışmalarıyla sağlanır.

Umut-Sen Yerel Meclis’i toplantılarından ve çalışmalarından çıkan
sonuçları en az ayda 1 olmak üzere düzenli şekilde Koordinasyon ile
paylaşır.

Umut-Sen Koordinasyonu:

Umut-Sen Koordinasyonu, Umut-Sen Meclisi tarafından yapılan
tartışmaların ve planlanan konumlanışın ve pratik işlerin hayata
geçirilmesinin temel sorumlusudur. Koordinasyon, Umut-Sen Sözcüleri
ve Kolektif çalışmalarının temsilcilerinden oluşur.

Koordinasyon’un temel görevi, yerel ve merkezi çalışma birim
faaliyetlerinin Umut-Sen’in amaçlarına, ilkelerine ve dönem politikasına
uygun ve koordineli biçimde çalışmasını sağlamak, bu amaçlar, ilkeler
ve dönem politikasının gerektirdiği merkezi çalışmaların ve
kampanyaların örgütlenmesini sağlamaktır. Bu görev doğrultusunda en
az ayda 1 olmak üzere, düzenli olarak toplanır.

Koordinasyon, özel bir durum olmadıkça en fazla ayda 1 olmak üzere
bütün birim ve üyelere Koordinasyon Raporu gönderir.

Umut-Sen Sözcüler Kurulu:

Koordinasyon, kendi içerisinden olan veya olmayan en az yarısı kadın
olmak üzere uygun gördüğü sayıda Umut-Sen Sözcüleri’ni belirler.

Umut-Sen Sözcüleri, basılı ve görsel medya ile sosyal medya başta
olmak üzere her türlü platformda Umut-Sen adına açıklama yapma
hakkına sahiptir ve ayrıca bununla görevlidir.

Umut-Sen Yayın Kurulu:

Umut-Sen Yayın Kurulu, olağan koşulların dışına çıkılmadığı sürece her
hafta toplanarak başta Propaganda Kolektifi olmak üzere, gerekliği
gördüğü takdirde üyeleri de görevlendirerek Umut-Sen’in konumlanışını
yansıtan görüşlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacak programı
belirlemekle görevlidir.

Umut-Sen TV, umutsen.org portalı vb. propaganda araçlarında yazı/
yayın/haber/iç veya dış eğitimler yoluyla Umut-Sen’in dönemsel
programına uygun biçimde, haftalık olarak görev ve konumlanışları
belirlemek ve planlamak konusunda sorumludur.

Umut-Sen Yayın Kurulu toplantılarının çağrısını yapma görevinin hangi
üyede olduğu son yapılan toplantıda kararlaştırılır.

Disiplin:

Koordinasyon, içinden veya içinden olmayan en az 1’i kadın 2 üye
seçerek, disiplin sorumlusu olarak açıklamakla yükümlüdür.
Erkeklik temelli sorunlar için, disiplinden sorumlu kadın üyeler yoluyla
disiplin süreci kadın üyelerin genelinin tartışmasına açılabilir yahut
disiplinden sorumlu kadın üyenin inisiyatifiyle kadınların denetimine açık
biçimde yürütülebilir. Disiplinden sorumlu birden fazla kadın üye varsa,
kadınların seçtiği üye bu konuda görevli olur.

Disiplin sorumlusu üyelerin kararları doğrudan Koordinasyon’un
sorumluluğundadır.

Umut-Sen Kolektifleri:

Umut-Sen Kolektifleri, Umut-Sen Meclisi’nde
yapılan öneriler veya ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine Koordinasyon
tarafından oluşturulur. Umut-Sen Kolektiflerinin işleyiş ve çalışmaları
Koordinasyonu’un sorumluluğundadır.

Her üye, hangi ilde olursa olsun herhangi Umut-Sen Kolektifi’ne
katılabilir, bulunduğu alanın imkan ve ihtiyaçlarına göre kolektiflerin alt
birim çalışmalarını yapabilir.

Her Umut-Sen Kolektifi ayda en az 1 olmak üzere, düzenli olarak
toplanır.

Propaganda Kolektifi

Örgütlenme faaliyetini güçlendirecek propaganda araçlarının işletilmesi (websitesi, sosyal medya, teknik materyaller vs.), eğitim çalışmalarının örgütlenmesi ve Umut-Sen’in kurumsal ilişkilerin yönetilmesi ile görevlidir.

Propaganda Kolektifi dört alt birimden oluşur.
* Sosyal Medya Birimi
* Umut-Sen TV Birimi
* Görsel Tasarım Birimi
* Video-Kurgu Birimi
* İşçi Araştırmaları Birimi

Çeviri Kolektifi:

Emek alanına ilişkin uluslararası tartışmaları takip ederek çevirisi yapılacak metinleri belirler ve çevirileri gerçekleştirmekle görevlidir.

Ekoloji Kolektifi:

Doğanın metalaşmasına karşı mücadeleyi sınıf mücadelesinin bir boyutu olarak ele alan kolektif; halkın sermaye ve devlete karşı konumlanışı güçlendirmek için olanaklarını seferber etmek, afetlere müdahale mekanizmaları inşa etmek ve ekolojik krizi tarihsel materyalist bir perspektifle anlamak ve anlatmak ile görevlidir.

Örgütlenme Kolektifi

Umut-Sen’de faaliyet yürütenler, faaliyetin nitelik ve ihtiyaçları uyarınca ve aralarında herhangi bir hiyerarşi bulunmaksızın aşağıdaki formlardan biri altında örgütlenirler.

Alan Çalışmaları Birimi

Sendika: Örgütlenme faaliyeti yürütülen alanda işçilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sendika kurulabilir veya var olan sendikalardan birisi içerisinde faaliyet yürütülebilir. Her iki durumda da muhatap birim Umut-Sen komite ve konseyleridir.

Havza: İhtiyaç ve olanak olan üretim havzalarında örgütlenme birimi oluşturulabilir veya temsilcilik açılabilir. Havzalarda oluşturulacak işçi meclisleri muhatap birimlerdir.

Alan Örgütlenmeleri: Kamu çalışanları, “freelance” veya “part-time” çalışanlar, beyaz yakalı işçiler vesaire alanlarda var olan sendikaların içerisinde, yeni bir sendika kurmak üzere veya fiili biçimler altında örgütlenme çalışmaları yürütülebilir. Her alan çalışması muhatap birim olarak kendi meclisini oluşturur.

İşyeri Örgütlenmeleri: Tekil iş yerinde yürütülen örgütlenme faaliyetinde –herhangi bir sendika dâhilinde olsun veya olmasın- muhatap birim işyerindeki işçi komite ve konseyleridir.

Yukarıda sıralanan her örgütlenme birimleri dâhilinde kurulacak meclis, komite ve konseyler, “Umut-Sen İlkeler Metni”nde ortaya konan temel ilkeler çerçevesinde, özerk ve demokratik yapılar olarak işlerler.

Komite, konsey ve meclisler işçilerden oluşur. İşçi olmadığı halde o örgütlenmenin kolaylaştırıcılığı işlevini gören Umut-Sen örgütlenme sorumluları da bu yapıların üyeleridirler.

Direniş Dayanışma Birimi

Umut-Sen’in kadroları ya da ilişkileri üzerinden gelişmeyen kendiliğinden ve/veya değişik politik sendikal grup yada odaklarca geliştirilen  örgütlenme, direniş, eylem ve grevlerle etkin bir lojistik ve direniş dayanışma odağı haline gelmek amacıyla faaliyet yürütür.

Bireysel hak arama, birlik halinde hak arama, işçi meclisleri etrafında iş yeri örgütlenmesi ya da sektörel örgütlenme, doğrudan işyerinde sendika örgütlenmesi, üretimi durdurma, işgal, işten atılmalar sonrası direniş, iş yeri, sektör ya da genel düzeyde taciz, ayrımcılık, mobbing vb. karşı mücadele, işçilerin hak ve özgürlükleri ile ilgili kampanyalar, grev ve genel grevlere hazırlığı ve dayanışmayı kapsar.

Hukuk Kolektifi

Örgütlenme faaliyeti sırasında ortaya çıkan hukuki ihtiyaçlara cevap vermekle ve ihtiyaç dâhilinde “İşçi Hakları Eğitimi” düzenlemekle görevlidir.

Mali İşler Kolektifi

Örgütlenme faaliyetinin gerektirdiği mali altyapıyı oluşturmak üzere her türden mali projeyi oluşturmak ve yürütmekle görevlidir. Aidatların toplanması da bu birim üzerinden gerçekleşir.


Aşağıdaki bağlantıdan kolektiflerimizin işleyişi ile ilgili hazırladığımız ayrıntılı sunuma ulaşabilirsiniz:

https://prezi.com/view/RvU3iI3KXNH2HfuHI6ky/