Umut-Sen Nedir? İlkeleri Nelerdir?

UMUT-SEN NEDİR?

Umut-Sen, aşağıdaki ilkeleri benimseyenlerin içinde yer alabileceği, sınıfın sendikal mücadelesini güçlendirmeyi amaç edinen bir kolektiftir.

UMUT-SEN İLKELERİ

1. İşçilerin sendika kurma, kurulu sendikaya katılma ya da bir sendika yönetimine aktif muhalefet geliştirme gibi kararları doğrultusunda, çeşitli ihtiyaçlara yönelik geniş bir çalışma alanı tarif eder. Örgütsüzlerin örgütlenmesi, sendikalar içerisinde işçilerin güçlenmesi için çalışır.

2. İşçi hareketinin ve örgütlerinin devlet ve sermayeden bağımsızlığını savunur. Devlet ve sermayenin her türlü saldırı ve yönlendirmesi karşısında işçilerin aktif ve bilinçli mücadelesinin açığa çıkması için çaba sarf eder.

3. İşçilerin kendi sendikalarını kendilerinin yönetmesi için çaba harcar. Tüm sendikal süreç ve örgütlerde işçilerin iradesinin egemen olması için çalışır. Bunun için işyeri komite ve meclis yapılanmalarını savunur. İşçilerin, hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm söz ve karar mekanizmalarında doğrudan katılımlarını sağlamak, işçilerin iradesini hâkim kılmak için çalışır.

4. Bürokratlaşmış ve kastlaşmış sendikal ilişkilerin işçinin emek ve mücadelesini gasp etmesine engel olmak için çaba harcar. Bu çaba kastlaşmış yapılarla mücadelenin yanında, işçiler arasında bürokratikleşmeye karşı sürekli ve aktif bir bilinçlendirme mücadelesinin yürütülmesini de içerir. Bu, uzman ya da işçi olarak sendikalarda çalışan tüm Umut-Senliler’in sorumluluğudur.

5. İşçilerin, günümüzde emeğin ve sermayenin farklı biçimlerde yoğunlaştığı kapitalist üretim zinciri içerisinde kendi stratejik konumlarını tahlil ederek, işyerlerinde en etkin sonucu sağlayacak fiili ve meşru tüm direniş türlerini hayata geçirmelerini savunur.

6. Devletin ve sermayenin saldırılarına karşı işçilerin mücadelesini sadece işyerleri ile sınırlı görmez; mücadelenin en geniş sendikal dayanışma içinde ve toplumun diğer kesimleriyle birlikte sürdürülmesini savunur. Kapitalist sistemin işçilere biçtiği üretici ve tüketici rollerinin birbirinden bağımsız olmadığının farkındadır ve kapitalizme karşı toplumun farklı kesimleriyle birlikte bütüncül bir direnişin sınıf mücadelesi için geniş olanaklar yaratabileceğini öngörür.

7. Toplumsal dayanışma ağlarını gittikçe zayıflatan ve işçileri yalnızlaştıran çalışma düzenine karşı işçilerin işyerinde ve gündelik hayatta dayanışmasını ve yardımlaşmasını savunur.

8. Ulusal sınırların ötesinde işleyen ve tüm dünya işçilerinin emeklerini sömüren kapitalizme karşı, işçilerin uluslararası dayanışmasını savunur.

9. Devletin, patronların veya sendikaların ırk, din, mezhep, cinsiyet, yaş, eğitim ve beceri esasında işçilere karşı uyguladıkları her türlü ayrımcılığa karşıdır. Bu nedenle ayrımcılığa veya dışlanmaya uğrayan tüm işçilerin dayanışması ve birlikte mücadele etmesi için çalışır.